Tuesday, June 3, 2008

STATISTICS OF WHITES IN S.A (AFRIKAANS)


Blankes is nie ryk nie


1. Inleiding

Hierdie dokument handel oor statistieke rakende die onderwerp van blanke armoede in Suid-Afrika, en is die teks van 'n toespraak gelewer deur Anton Barnard op die Konfederale Afrikanerforum se vergadering op 24 Julie 2004, waarvan die onderwerp blanke armoede was.

Die meeste van die inligting hierin vervat, is afkomstig van Statistiek Suid-Afrika, en is gebaseer op die nuutste beskikbare inligting, die 2001 Sensus. Die eerste gedeelte van hierdie dokument skets 'n demografiese prentjie van die blanke: hoeveel is daar in SA, hoe lyk sy ouderdomsprofiel en wat is sy peil van opvoeding. Die daaropvolgende gedeelte kyk na die realiteite van werkloosheid en armoede onder blankes, en laastens word die hoop dat ekonomiese groei Suid-Afrika se werkloosheidsprobleme sal oplos, bespreek.

In 'n onlangse artikel in die Mail & Guardian koerant gepubliseer, word Prof Lawrence Schlemmer aangehaal: "Today 430 000 whites, of a total white population of 4,5-million, are too poor to live in traditional white areas and 90 000 are in a survival struggle". Dit is 'n skrikwekkende syfer, aangesien dit beteken dat een uit elke tien blanke mense wat u op straat sien, arm is, en negentig duisend veg daagliks vir oorlewing. Die SA Instituut vir Rasseverhoudinge beraam dat blanke werkloosheid met 74% toegeneem het tussen 1998 en 2002 teenoor 'n gemiddeld van 39% vir alle bevolkingsgroepe. Dit beteken dat daar vandag in SA meer armblankes is as enige tyd sedert die Depressie in die dertigerjare.

2. Ras-en taalsamestelling in Suid-Afrika

Daar word in die 2001 sensussyfers nie 'n onderskeid getref tussen verskillende taalgroeperings nie, maar wel op grond van ras. Die onderstaande grafiek toon aan watter gedeelte van die blanke bevolking in Suid-Afrika Afrikaanssprekend is. Dit is in die omgewing van sestig persent. Die syfers in die res van hierdie dokument is gebaseer op totale vir die blanke rasgroep, en om die aantal blanke Afrikaners te bereken, moet die syfers elders in hierdie dokument met 0.6 vermenigvuldig word. Blankes is ongeveer 10% van die totale bevolking in Suid-Afrika, en dus kan mens aanneem dat ongeveer 6% van SA se totale bevolking blanke Afrikaners is, 'n volk van ongeveer 2.4 miljoen mense.

(Bron: Statistiek SA)

3. Ouderdomsprofiel

Dit is duidelik dat blankes 'n tipiese, Westerse verouderingspatroon volg, naamlik dat die blanke bevolking verouder, veral in vergelyking met ander volke in Suid-Afrika. Die onderstaande grafieke toon dit duidelik. Die gemiddelde ouderdom vir 'n blanke Suid-Afrikaner is 34 jaar. Die gemiddelde ouderdom vir 'n swarte is slegs 24 jaar, wat aantoon hoe relatief oud die blanke bevolking teenoor die swart bevolking is.

'n Verdere buitengewone kenmerk van die ouderdomsprofiel vir blankes is die twee insinkings in die getalle, tussen 20 en 30 jaar en dan weer tussen 30 en 40-jarige ouderdom. As mens dit met die ouderdomsprofiel vir swartmense vergelyk, is dit duidelik dat die ouderdomsprofiel vir blankes nie die gewone klokvormige patroon volg nie. Hierdie twee insinkings kan verduidelik word deur eerstens die enorme aantal jongmense wat gebruik maak van Brittanje se stelsel van 'n tweejaar-werksvisum, waarskynlik omdat hulle op grond van hulle velkleur nie werk kan kry in Suid-Afrika nie. Die tweede insinking tussen 30 en 40-jarige maak sin as mens in ag neem dat verskeie skattings die aantal emigrante sedert 1994 op 1 miljoen raam.

(Bron: Statistiek SA)

(Bron: Statistiek SA)

4. Inkomsteprofiel van blankes

Dit is 'n algemene mite dat blankes in Suid-Afrika 'n eiland van buitensporige rykdom in 'n see van armoede op die Afrikakontinent verteenwoordig. Bogenoemde persepsie geld miskien vir die top twee persent van alle blankes (en inderdaad ook vir swartmense ook wat voordeel getrek het uit bemagtiging), maar die res is nie naastenby so wel daaraan toe as wat algemeen geglo word nie. Die tabel hieronder toon die maandelikse inkomste en aantal persone aan, asook 'n persentasie van die totaal waarin elke kategorie van inkomste val.

Maandelikse inkomste

Aantal blankes

Kumulatief

Kumulatiewe persentasie

Geen

40377

40377

2.2

R 1 - R 400

26319

66696

3.6

R 401 - R 800

41272

107968

5.8

R 801 - R 1600

129539

237507

12.8

R 1601 - R 3200

322945

560452

30.3

R 3201 - R 6400

527997

1088449

58.8

R 6401 - R 12800

437759

1526208

82.5

R 12801 - R 25600

216475

1742683

94.2

R 25601 - R 51200

73419

1816102

98.1

R 51201 - R 102400

27110

1843212

99.6

Meer as R 204801

7416

1850628

100.0

(Bron: Statistiek SA)

Die huidige mediaansalaris in die VSA wissel na gelang van ervaring, en is tussen 36000 dollar en 68000 dollar per jaar. Teen 'n wisselkoers van R6 beloop dit tussen R18000 en R34000 per maand. As mens bostaande Suid-Afrikaanse syfers vir inflasie aanpas, is die mediaaninkomste van Suid-Afrikaanse blankes ongeveer R3500 per maand, wat duidelik 'n klein fraksie is van die Amerikaanse mediaaninkomste. Daar is kennelik 'n verskil in die koopkrag van 'n rand in Suid-Afrika en 'n rand in die VSA, maar daardie verskil is nie naastenby groot genoeg om te kompenseer vir die verskil tussen Suid-Afrikaanse blankes en hul Westerse eweknieë in die VSA nie.

Die minimumloon in die VSA is $5.15 per uur. Dit impliseer dat 'n meerderheid van blankes (ongeveer 59%) maandeliks minder as die minimum maandelikse loon van 'n skottelgoedwasser by 'n McDonald's in die VSA verdien! Dit is dus duidelik dat blanke Suid-Afrikaners glad nie as ryk beskou kan word in internasionale terme nie.

5. Toegang tot kommunikasiemedia

Die volgende tabel reflekteer die proporsie van blanke huishoudings wat nie kommunikasiemiddele soos rekenaars en telefone besit nie. Meer as een uit elke vyf blanke gesinne het nie 'n telefoon by die huis nie, en meer as helfte van alle blanke huishoudings het nie 'n rekenaar tuis nie. In die VSA is die syfers vir rekenaarbesit ongeveer 80% van alle huishoudings (SA blankes 46%), en 98% van alle Amerikaanse huishoudings het 'n telefoon, teenoor 79% van blanke huishoudings in Suid-Afrika.

Toerusting

Persentasie van blanke huishoudings daarsonder

Selfone

25%

Rekenaars

54%

Radio

5%

Telefoon

21%

Televisie

7%

(Bron: Statistiek SA en Surveys USA)

6. Behuising

Daar is 68909 blanke huishoudings, ongeveer 5% van die totaal, wat in wonings bly anders as konvensionele huise, woonstelle of meenthuise. Bogenoemde tipes wonings sluit in plakkershutte, karavane en kamers agter in ander mense se erwe. Bykans sewe duisend blanke gesinne (waarskynlik rondom 30 000 mense) woon letterlik in 'n plakkershut.

Tipe woning

Aantal huishoudings

Persentasie van die totaal

Huis op ‘n woonerf

1031295

73.1

Woonstel

165590

11.7

Meenthuis

143431

10.2

Woonstel of kamer in agterplaas van ander woning

30947

2.2

Tradisionele woning (rondawels ens)

15427

1.1

Kamer / woonstel op gedeelde eiendom

11054

0.8

Plakkershut / informele struktuur in plakkerskamp

4597

0.3

Karavaan of tent

4536

0.3

Plakkershut / informele struktuur in agterplaas

2348

0.17

7. Regstellende aksie

In 1991 was 43% van die Suid-Afrikaanse polisiemag blank. Teen 2002 het hierdie persentasie gekrimp na 26% (bron: Instituut vir Sekerheidsstudies). Uit 'n totaal van ongeveer 100 000 polisiemanne, impliseer dit 'n verlies van 17000 blanke poste in die SAP alleen.

Volgens die SA Departement van arbeid is daar 9.1 miljoen mense in formele poste in diens in Suid-Afrika. Van daardie 9.1 miljoen mense, is 1.86 miljoen blankes. As 'n persentasie van die totale arbeidsmag, verteenwoordig blankes 20.4% van die totaal. Die regering se amptelike beleid is dat die werksplek die demografie van Suid-Afrika moet reflekteer, en dus sal die aantal blankes in formele diens moet verminder vanaf die huidige 1.86 miljoen na tien persent van die werksmag in ooreenstemming met hulle demografiese verteenwoordiging in Suid-Afrika, 900 000 mense, om aan die vereistes vir rasseverteenwoordiging te voldoen. Dit impliseer dat, sou die regering sy oogmerk met regstellende aksie bereik, bykans 'n miljoen blankes, dit wil sê meer as helfte van dié wat tans werk, hulle werk kwyt sal wees.

Ongeveer 64% van die blanke bevolking in Suid-Afrika het ten minste 'n matriek of verdere kwalifikasie. Dit vergelyk egter redelik swak met lande soos die VSA, Kanada en Brittanje, waar hierdie persentasie 75% of hoër is, maar is goed in vergelyking met Italië waar minder as 50% van alle mense 'n matriek of verdere kwalifikasie besit. Hierdie laer persentasie kan onder andere toegeskryf word aan die verlede, waar sekere ambagte byvoorbeeld vir blankes gereserveer was, en dit nie nodig was vir blankes om hulself beter te kwalifiseer nie. Dit beteken egter dat meer as een derde van alle blankes nie 'n formele kwalifikasie of selfs matriek het nie, en dus moet meeding met swartes wat alreeds bevoordeel word deur regstellende aksie.

Hoogste akademiese kwalifikasie

Persentasie van SA blankes ouer as 20

Tersiêre kwalifikasie

24.1

Matriek

40.7

Hoërskool sonder matriek

32.8

Laerskool

1.2

Geen

1.2

(Bron: Statistiek SA)

Daar was in 2001 ongeveer 1,2 miljoen blanke skoliere of studente, wie grotendeels sonder enige vooruitsig op 'n werk sit as gevolg van regstellende aksie, omdat swart skoliere en graduandi bo hulle voorkeur vir poste sal geniet. As mens aanneem dat die gemiddelde duurte van 'n blanke se opvoedkundige loopbaan ongeveer twaalf jaar duur, beteken dit dat ongeveer 100 000 blanke skoliere en studente elke jaar hulle opleiding voltooi, sonder 'n redelike kans om 'n werk te bekom. Mens kan die impak hiervan duidelik waarneem in die ouderdomsprofiel van blankes elders in hierdie dokument, naamlik dat blanke jongmense op grootskaal na Brittanje uitwyk sodra hulle afgestudeer het.

Skoliere en studente

Aantal blankes van 5 tot 24 jaar oud

Voltyds

834264

Deeltyds

48842

Studeer nie

367775

Nie gespesifiseer nie

27571

Totaal

1278453

(Bron: Statistiek SA)

8. Werkloosheid

Suid-Afrika se werkloosheidsprobleem het oor die afgelope tien jaar dramaties toegeneem. Volgens Oxford Universiteit se Centre for the Study of African Economics in Brittanje, het werkloosheid volgens 'n breë definisie (insluitende diegene wat moed opgegee het en nie meer aktief werk soek nie) van 31% in 1993 na 41.8% in 2002 vermeerder, dit wil sê met ongeveer 35%.

Blanke werkloosheid neem egter veel vinniger as werkloosheid vir alle groepe toe. Die Instituut vir Sekerheidstudies beraam dat blanke werkloosheid sedert 1995 verdubbel het, dit wil sê met 100% gestyg het, teenoor die 35% vir alle bevolkingsgroepe hierbo genoem. Emfuleni, die Vaaldriehoek se munisipaliteit, het byvoorbeeld volgens Statistiek SA se syfers slegs 4339 werklose blankes. As mens egter in ag neem dat Yskor in die Vaaldriehoek alleen 16000 poste afgeskaf het, lyk die syfers van Statistiek Suid-Afrika vir die 2001 sensus uiters verdag en na 'n reuse onderskatting van die omvang van die probleem in blanke geledere. Mens kan spekuleer dat die ware syfers miskien twee of drie maal die getalle hieronder behoort te wees.

Die tabel hieronder bevat nietemin die top tien munisipaliteite in terme van blanke werkloosheid, met die aantal werklose blankes, volgens die amptelike definisie. Dit sluit diegene uit wat pakkette geneem het, nie ekonomies aktief is nie, of nie meer na werk soek nie.

Munisipaliteit

Aantal werklose blankes, amptelike definisie

Ekurhuleni Metro (Oosrand)

17861

Johannesburg Metro

14907

Pretoria: Tshwane Metro

13211

Kaapstad

11987

Durban: Ethekwini

8399

Port Elizabeth: Nelson Mandela

4680

Emfuleni

4339

City Council of Klerksdorp

2361

Mogale Stad

2258

Buffalo Stad

1915

(Bron: Statistiek SA)

Die kaarte hieronder toon die verspreiding in werkloosheid per munisipale distrik in Suid-Afrika, en ook in die omgewing van Gauteng. Hoe donkerder die skakering, hoe 'n hoër aantal blankes sit sonder werk. Dit is duidelik dat in terme van getalle, die grootste probleem met werkloosheid onder blankes in die stedelike sentra gekonsentreer is, byvoorbeeld in Gauteng, die Vaaldriehoek, die Vrystaatse goudvelde, Bloemfontein, Durban, Oos-Londen, Port Elizabeth en die Weskaap.

Geografiese verspreiding van werkloosheid onder blankes, Suid-Afrika

Geografiese verspreiding van werkloosheid onder blankes, Gauteng

9. Lê die oplossing in ekonomiese groei vir die hele Suid-Afrika?

Daar bestaan deesdae die neiging selfs uit die geledere van politieke partye met 'n meerderheid van hulle lede onder Afrikaanse blankes, om hoop te vestig op die toekomstige ekonomiese groei in Suid-Afrika, wat die armes uit hul armoede sal ophef, en sodoende 'n beter lewe vir almal sal verseker. Die ekonomiese realiteite spreek egter van die teendeel.

Die Nuwe Suid-Afrika se ontstaan het min of meer saamgeval met die opkoms van twee Asiese reuse, China en Indië. Suid-Afrika sit met 'n geweldige ooraanbod van ongeskoolde arbeid, asook 'n ekonomie wat van die uitvoer van kommoditeite en grondstowwe afhanklik is. Mynbou en landbou, albei sektore wat kommoditeite en grondstowwe produseer, word toenemend meer kapitaal-intensief, en daar is druk op beide sektore om van werksgeleenthede ontslae te raak. Vir Suid-Afrika om werksgeleenthede by te kry, sal daar eerder op die dienste- en vervaardigingssektore gekonsentreer moet word. Ongelukkig moet Suid-Afrika dan meeding met lande soos China en Indië. Indië het onlangs 'n geweldige opbloei in sy dienstesektor beleef, aangesien hy oor 'n groot aantal goedgekwalifiseerde, Engelssprekende werkers beskik, en China se ekonomiese groei die afgelope paar jaar, grootliks op vervaardiging gebaseer, kan eerder as 'n ontploffing beskryf word.

Sedert 1994 het Suid-Afrika se ekonomiese groeikoers slegs gemiddeld 2.8% per jaar beloop, terwyl die natuurlike aanwas in die bevolking tussen 2 en 3% per jaar is, en dit sluit die enorme toestroming van onwettige immigrante uit die res van Afrika uit. Vergelyk die 8-12% jaarlikse groei van Indië en China, albei lande met meer as 'n miljard mense elk (bron: The Economist) met Suid-Afrika se powere prestasie van minder as drie persent, en dit is duidelik dat 'n groot skroef iewers in SA se ekonomie los is.

As gevolg van ontoepaslike arbeidswetgewing in Suid-Afrika, wat buitensporige minimumlone vereis vir 'n derdewêreldland (die minimumloon in China is 60 dollar per maand, vergeleke met 'n minimumloon van 190 dollar per maand in Suid-Afrika), asook te veel wetlike struikelblokke in die pad van indiensneming, is dit teen besighede se belang om mense in diens te neem, en het SA sedert 1994 geen werksgeleenthede bygekry nie, maar inteendeel 2 miljoen werksgeleenthede verloor. Suid-Afrika se arbeid is kortom te swak opgelei, militant en duur om met ander lande mee te ding. Die resultaat daarvan is eenvoudig dat arbeid in Suid-Afrika met kapitaalintensiewe masjinerie vervang word.

Die prentjie in terme van buitelandse direkte investering, wat baie mense as noodsaaklik beskou om ekonomiese groei aan te wakker, lyk sleg in Suid-Afrika. In 2002 het SA minder as 'n miljard dollar aan sulke investering ontvang, in vergelyking met China se meer as 50 miljard dollar. Die saak word vererger deur die lae vlakke van binnelandse investering. Ten spyte van o.a. Afrikaanse sakelui wat hoog opgee oor hoe positief hulle teenoor die nuwe Suid-Afrika is, is die investering binnelands slegs 15% van BBP, teenoor die internasionale norm van 25%. Dit verteenwoordig duidelik 'n mosie van wantroue vanuit die geledere van sakelui in die toekoms van Suid-Afrika, mooi praatjies teenoor die ANC ten spyt.

Selfs al sou ons ons hoop vestig op 'n wonderbaarlike verdubbeling in SA se jaarlikse groeikoers na 6-8%, en die aanname maak dat werksgeleenthede ook teen daardie tempo sal groei, iets wat nie oor die afgelope tien jaar gebeur het nie (inteendeel, dit het gekrimp), sal werkloosheid nooit uitgewis word nie, aangesien die aanwas van die bevolking en onwettige immigrasie die groei in werksgeleenthede sal uitkanselleer.

Vir blankes lyk die prentjie dus nie rooskleurig nie. Dit sou onrealisties wees om te hoop op 'n goue ekonomiese toekoms vir Suid-Afrika, wat sal veroorsaak dat regstellende aksie gaan verdwyn, omdat genoeg mense dan werk sou hê.

No comments:

WELCOME TO THE POST APARTHEID,WONDERFUL MURDEROUS SOUTH AFRICAN BLOG

This is a blog that was created to help the white struggle in South Africa to survive the communist onslaught by the ruling ANC regime to erradicate everything that is white in S.A. This is a blog created to ask for international help to stop the white genocide in S.A- the farm murders, corruption, black on white racism, nepotism, clandistine operations against whites, land grabs, personal disownment, hi-jacks- and unneccesary slaughter of feeble old people by gangs of illegal aliens imported by the ANC to do just that.

PLEASE TAKE NOTE THAT THIS BLOG IS A COMPILATION OF VARIOUS OTHER BLOGS, NEWSPAPER CLIPPINGS, PERSONAL VIEWS- AND LETTERS.

THIS BLOG DOES NOT NECCESARILY PORTRAY THE PERSONAL POINT OF VIEW OF THE AUTHOR- AND THE AUTHOR CANNOT BE HELD RESPONSIBLE FOR OTHER INDIVIDUALS PERSONAL POINT OF VIEW ON THIS BLOG, NATIONALLY- OR INTERNATIONALLY.

All whites has to be erradicated from all levels in the country, whether it is financially, schooling, sports, work- you call it- whites are eliminated and excluded by force. The ANC has their "Diplomatic" terms for it- Affirmative action, BEE, Quotas, Equity acts, Land Distribution, etc, etc- but their bottom goal is to clean Africa from whites! Hundreds of aliens are welcome to work, stay- and vote in SA- so long they do not appear in their WHITE pajamas- otherwise- they are free to enter and get all the royalties SA can offer. White citizens in SA can only get ONE royalty the regime has to offer: The royalty of leaving SA!

Uncanny -isn't it: The ANC- mostly aliens themselves- are now alienating true SA citizens- and claiming the country belongs to THEM ( Sounds very much parasitic to me)

This Blog also want to show the world what type and caliber our so-called "government" really are- the thievery, banality, corruption, denails, communism, witch hunts, racism, hate speeches agains whites, "don't care" attitudes, gravy train riding, cliques , lavish money spending, exauburant salaries and many more attrocities under the banner of "Democracy."
Never in the history of this country- was there such an esculation of crime, corruption and "high profile"-if you can attach that term- arrests as when this corrupt regime took over.

Since the ANC international supported hi-jack of SA- everything falls apart- and are in shambles: The Defence Force, Education, Medical sector, Police Force, City Councels, Airports, Borders...and about everything that is being run by an ANC deligate. Now the ONE unit that actually made a success- The Scorpions- are to be dismantled because too many ANC "comrades" are caught for corruption- and sent to jail, where they belong. Zuma and his corruption with Shabir Sheik- after he just-just missed jail for rape, and Mbeki and the top clique for having a couple of front companies where millions of rands are swooping through.

We also remembered the Scorpions zeroing-in on other top criminals like Jackie Selebe (So-Called Police Commisioner), The Parliamentary Flygate bunch, Crooked Toni Yengeni (M.E.C), Mantho Tshabalala Msimang and her ex-Botswana corruption history when she ran away, Pnuel Maduna and the millions of litres of oil he sold and deposit the takings in ANC accounts, Nkosana Zuma and the cool 50 million donated for AIDS she squandered, The Vice president and her 40 thousand she spent on a luxury holiday from taxpayer's funds and so-on and so-on. The list just keep on growing. NOW you know why the elite unit HAS to be stopped- otherwise SA will sit without a government by the end of 2008...all back in jail where most came from!! We will not even go down in history as far as '94 when other criminal ANC "high-ups" like Winnie "Necklace" Mandella and her "soccer team" rattled the ANC beloved liberal world with the Stompie Sepei murder- one she did not even go to jail for- and her thousands of rands of debt!

We do not even talk of Mr. Robert McBride of the Mangoo's Bar bomb slaugter- who was found guilty- sat 3 wonderful years in prison, became Mbeki's attache in Chille- and now SECURITY CHIEF- again in court for "Marxist" tipe of rule in the councel, corruption- and drunk while driving. One of these days there will be more ANC top-hats in jail that common criminals!! Now the Scorpions are dismantled for doing their job too good- instead of the whole ANC parliament being fired!!!

Currently- SA is being run by Lethuli house, The millions of unions, the Communist Party, thousands of ANC affiliated "Groups & Leagues- and the top ANC clique.

SA has three unconditional laws since the ANC took hold of our system:

1. IF IT MOVES- KILL IT-
2. IF IT LIES MOTIONLESS- RAPE IT-
3. IF IT DOES NONE OF THE ABOVE- STEAL IT.

Thus the reason why capital punishment was abolished by the ruling regime- they were too scared that should the death penalty stay- most of their comrades would've been wiped out- it is a natural common way of life in Africa. If something stands in your way of progress- be a natural warrior- and kill it. Young Africans are taught to rape virgins to cure themselves from aids. You can't steal- you just take what you want/need. Nothing wrong in participating in the above three catogories, because all blacks have "Ubuntu"(Goodness) in them- so- you have no evil in you.(That is reserved for whites.)

We hope that those 'Free the ANC" liberal movements and past as well as current donators will open their eyes to the horrible reality in S.A- not only are S.A whites slaughered- but also white tourists from YOUR countries. Please wake-up- and stop your donations to this ruling racist regime.

If you are still unsure of the situation- please do what you are so good at: Send in the camera troops unnoticed for- say 3 weeks (Just tell them to hold on tight to their cameras, equipment and cellphones)....and see for yourself the deterrioration of a country that once was a leader in many technologies. You murdered our country for your own personal gain- so, if you have any concious left- stop this bullying non-functional government now! Remember- this is not SA anymore....THIS IS NOW GANGLAND, and we are ruled by the norm of this new system- Crime, corruption, murder, rape....and o- I forgot- GOVERNMENT DENAIL AT ALL TIMES!

NOW- LET US INTRODUCE A SHORT BACKGROUND OF YOUR ELECTED "DEMOCRATIC" ANC "GOUVERNMENT" YOU SO NEATLY SCREAMED FOR........

INSIDE QUADRO
End of an Era

The first-hand testimony by former combatants of Umkhonto we Sizwe (MK) about the cruel ANC prison regime are an event in South African history. Never before has such concentrated factual evidence been presented about the inner nature of the ANC and its eminence grise, the South African Communist Party.

The ANC/SACP did a very good job in preventing public knowledge of its secret history from emerging. Those who survived the Gulag system of the ANC/SACP did so knowing that to reveal what they had been through meant re-arrest, renewed tortures and in all probability, death. They had to sign a form committing them to silence!

KGB-directed torture chambers led to suicides...

These ex-detainces in Nairobi have revealed that other prisoners, including Leon Madakeni, star of the South African film Wanaka, as well as Nomhlanhla Makhuba and another person known as Mark, committed suicide rather than suffer re-arrest at the hands of their KGB-trained guardians. Madakeni drove a tractor up a steep incline in Angola, put it into neutral and died as it somersaulted down the hill ...

 • The ex-guerrillas in Nairobi displayed immense courage in speaking out publicly - their courage might have contributed to secure the lives of eight colleagues who had fled Tanzania through Malawi hoping to reach South Africa on the principle that better a South African jail than the ANC 'security.'
 • This group, including two leaders of the mutiny in the ANC camps in Angola in 1984, arrived in South Africa in April, were immediately detained at Jan Smuts Airport by the security police for interrogation, and then released three weeks later.
 • The day after their release they gave a press conference in Johannesburg, confirming the account of the mutiny published on this page.

This regimen of terror, extending beyond the gates of the ANC/SACP `Buchenwald' of Quadro, was a necessary element in the total practice of repression and deception which made the Anti-Apartheid Movement the most successful Popular Front lobby for Stalinism anywhere in the world.

 • No international Stalinist-run public organization has ever had such an influence and shown such stability, reaching into so many major countries, for so long
 • Vital to its success has been a practice of open and covert censorship The ANC's prisoners were its necessary sacrificial-victims.

The KGB in Africa
The prison system to which they were subject goes back to the late 1960s. It was the successor and the complement to the prison system on which blacks in South Africa are weaned with their mothers' milk.

 • In 1969 one of the editors of this journal met two South Africans in London who said they had fought in the first MK guerrilla operation in mid-1967 - a disastrous fiasco across the Zambezi River into the Wankie area of Rhodesia, along with guerrillas from the Zimbabwe African People's Union (ZAPU), then led by James Chikerema.
 • (The ZAPU president, Joshua Nkomo, was in detention).
 • The two men described how they had eventually succeeded in escaping from Rhodesia, and how their criticism of the operation had led to their imprisonment in an ANC camp in Tanzania.
 • An article on the theme appeared the same year in the British radical newspaper Black Dwarf then edited by Tariq Ali.

The revelations by the Nairobi five indicate how little has changed. In his book on black politics in South Africa since 1945, Tom Lodge, (Black politics in South Africa Since 1945, Ravan, 1987), writes:

In 1968 a batch of Umkhonto defectors from camps in Tanzania sought asylum in Kenya, alleging that there was widespread dissatisfaction within the camps. They accused their commanders of extravagant living and ethnic favouritism. The first Rhodesian mission, they alleged, was a suicide mission to eliminate dissenters. In political discussions no challenge to a pro-Soviet position was allowed (p300).

 • From 1968 to 1990, nothing basic altered in the ANC's internal regime in the camps, except that in the high noon of the Brezhnev era it operated para-statal powers under civil war conditions in Angola, where a large Cuban and Soviet presence permitted the ANC security apparatus to 'bestride the narrow world like a Colossus.'

From the account of the ex-mutineers, ANC administrative bodies ruled over its elected bodies, the security department ruled over the administrative organs, and KGB-trained officials - no doubt members of the SACP - ruled over the security apparatus.

 • Umkhonto we Sizwe functioned as an extension in Africa of the KGB.
 • Its role in the civil war in Angola was to serve primarily as a surrogate to Soviet foreign policy interests, so that when the ANC rebels proposed that their fight be diverted to South Africa this counted as unpardonable cheek, to be ruthlessly punished.
 • Over its own members, the ANC security apparatus ruled with all the arrogance of a totalitarian power.

There is a direct line of connection between the ANC reign of terror in its prisons - which a UN High Commission for Refugees official described as more frightening than Swapo prisons - and the 'necklace' killings exercised by ANC supporters within South Africa, especially during the period of the 1984-86 township revolt, but now once again revived against oppositional groupings such as Azapo.

 • (The ANC's' necklace' politics was also a definite contributory element provoking the carnage in Natal). Two former ANC prisoners, Similo Boltina and his wife Nosisana, were in fact necklaced on their return to South Africa in 1986, after having been repatriated by the Red Cross (letter from Bandile Ketelo, 9 April 1990).

 • This is the significance of the `Winnie issue.'
 • When leaders of the Mass Democratic Movement publicly expressed their 'outrage’ at Winnic Mandela's 'obvious complicity’ in the abduction and assault on 14 year-old Stompie Mocketsi Seipe, leading to his murder, this was in response to very widespread and very well-founded revulsion among Soweto residents - especially ANC supporters such as members of the Federation of Transvaal Women (Fetraw).
 • They were enraged by the jackboot politics of the so-called Mandela United Football Team, whose 'coach` - to the satisfaction of Fetraw members - has been convicted of Stompie's murder.
 • This squad of thugs, based in Mrs Mandela’s house, acted within Soweto in the same way that the ANC/SACP security acted abroad, in Angola, Tanzania, Zambia, Mozambique, Ethiopia and Uganda.

The welcome of Captain Dirk Coetzee, head of the regime's assassination squad, into the arms of the ANC is an indication of the future course of development, as is the decision by the new Swapo government in Namibia to appoint a number of top South African security policemen, including the former chief of police in the Ovambo region, Derek Brune, to head its secret organs of coercion.

The South African prison system was replicated in the ANC prisons even into everyday terminology, above all at Quadro. This is a name that requires to become common currency in political discourse: it is the Portuguese for `No.4' the name used throughout South Africa for the notorious black section of the prison at the Fort.

Sneers by warders at soft conditions in 'Five Star Hotels', the common description of punishment cells as 'kulukudu' and the whole atmosphere of brutal crassness is quintessentially South African, spiced with the added sadism of the Gulag. The ANC prison system combined the worst of South African and of Russian conditions fused together, and it is this new social type - as a refinement and augmentation of each - that is now offered to the people of South Africa as the symbol of freedom.

Read the entire terrifying tale here:

http://www.revolutionary-history.co.uk/supplem/Hirson/Quadro.html

READ one of the original ANC reports on:

http://www.anc.org.za/ancdocs/misc/skweyiya.html


....AND THEY HAVEN'T LOST THEIR MURDEROUS APETITE YET...


KwaMashu, still my home"-- Hate-speech movie against Asians and Whites features ANC-leader Zuma:

April 7 2008 - By Adriana Stuijt. The following You-Tube film extract is from an upcoming documentary KWA MASHU: STILL MY HOME, directed by the African-American anti-slavery filmmaker Owen 'Alik Shahadah.

http://youtube.com/watch?v=Ae-Pe0HBKsM&feature=related

It was produced by the South African business K-CAP and UK business Halaqah Films together with the African Holocaust Society.

http://www.africanholocaust.net

Owen 'Alik Shahadah, who refers to South Africa as "Azania", is actively engaged in spreading hate-speech among blacks with his films, targetting Asians and whites in South Africa, grotesquely even claiming that "South Africa is under majority-European and Asian control'...

He writes:

"South Africa is under majority-European and Asian control... across the board there is always a white face holding senior rank, might it be Zulu lodges, private game reserves, tour operators, hoteliers, all exclusively non-African. And to add to this the Africans employed do not hold any managerial positions...

"On any given day in Durban it is possible to see large exclusive congregation of Asians around central social business spots like restaurants. A brief tour of Durban shows a stark monopoly of supermarket ownership, restaurants, practically everything that is worth owning. Even the small one-man street vendor trades are dominated by them. And now with the “death” of Apartheid the European and Asian business are venturing into the townships, the heart of the African community, and setting-up large business...

http://www.africanholocaust.net/articles/SOUTH%20AFRICA%2010%20DAYS.htm
http://youtube.com/watch?v=Ae-Pe0HBKsM&feature=related

He is an avid supporter of Jacob Zuma, new leader of the African National Congress ruling party, and who is widely seen as the future new president of S.Africa.
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/africa/article3065419.ece

'NO WHITES' SIGN AT MAFIKENG APARTMENT BUILDING

March 16 2008 - The black residents association of this state-owned apartment building in Mafikeng who posted this sign still insist that 'they aren't racists - they just don't want any whites to buy into the building...'

Read the entire sad tale here:

http://groups.msn.com/crimebustersofsouthafrica/racialabuse.msnw?action=get_message&mview=0&ID_Message=4384


Senior ANC MP makes death-threat gesture to white MP

The woman in this picture is the ruling ANC party's parliamentarian Winkie Direko, caught in the act of making an offensive death-threat gesture to the Democratic Alliance MP Dianne Kohler-Barnard in the SA parliament. Winkie is the former premier of the Free State. The parliament was in session at the time.

March 5 2008 - CAPE TOWN. The Democratic Alliance opposition party has laid a charge against Winkie Direko, the former premier of the Free State, after the ANC-MP made an very offensive death-threat gesture at DA MP Dianne Kohler-Barnard during a sitting of parliament.

Direko drew her finger across her throat (see pictures above) when Kohler Barnard was asking questions of Safety & Security minister Charles Nkakula relating to the dissolution of the Scorpions police unit.

Ian Davidson of the DA commented that Direko’s shocking gesture served to heighten racial tension and promoted hatred and anti-White violence which was already wide-spread in South Africa.

...AND YOU JUST CAN FOLLOW THESE LINKS IF YOU STILL WONDERS........

"Racist assaults at Mercedes Benz' were a total lie - legal report finds1
MSN NicknameDaarAnderEen 22/04/2008 10:09
We will kill all the whites, Afrikaans and English - black Pretoria students11
MSN NicknameAndyStuijt1 20/04/2008 22:38
Shocking censorship of Dutch MP's websites by Government2
MSN NicknameNolidaStuijt 14/04/2008 06:25
Two black journalists cursed as 'coconuts'- white journalists kicked out of meet5
MSN NicknameNolidaStuijt 08/04/2008 08:13
SA Christian womant touches tenants' Koran - gets murdered in Sandton home1
MSN NicknameNolidaStuijt 05/04/2008 12:47
"No whites" sign on SA apartment building in Mbabatho, Mafikeng...2
MSN NicknameNolidaStuijt 31/03/2008 01:56
Cope curses Sea Point ratepayer for 'a dirty white bitch', assaults, arrests her1
MSN NicknameNolidaStuijt 26/03/2008 22:48
Ethnic cleansing of famous 32nd battallion families at Pomfret by ANC-regime1
MSN NicknameNolidaStuijt 22/03/2008 04:01
South Africa is not for other Africans, shout immigrant-hunting mobs in Pretoria1
MSN NicknameNolidaStuijt 19/03/2008 05:58
She's just ' too white, too blonde '' for SABC-2 so Patricia Lewis is shelved1
MSN NicknameNolidaStuijt 16/03/2008 04:42
Political party lodges charge over black MP's throat-cutting gesture in senate1
MSN NicknameNolidaStuijt 13/03/2008 03:22
White students threatened with rape, murder at University Free State after video3
MSN NicknameNolidaStuijt 12/03/2008 05:00
Black Carltonville pupil dies Feb 19 - parents say he was killed by a rugby ball2
MSN NicknameNolidaStuijt 08/03/2008 22:10
Xhosas, Tswanas vow to 'fight to the death' over housing-rights in Rustenburg1
MSN NicknameNolidaStuijt 08/03/2008 02:27
Afrikaner businessman Etienne Kruger arrested for refusing to bribe a cop, Pta1
MSN NicknameNolidaStuijt 07/03/2008 08:10
"Prominet business people targetted for murder in Parktown/Craighall' - DA1
MSN NicknameNolidaStuijt 06/03/2008 02:51
Pres. Thabo Mbeki parties while SA is plunged into violence, racial turmoil1
MSN NicknameNolidaStuijt 05/03/2008 06:44
Afrikaans woman cursed as 'white bitch' by black cops who also shoot the dog1
MSN NicknameNolidaStuijt 28/02/2008 02:46
Two Afrikaner pupils knifed by 3 non-white pupils, Akasia High School5
MSN NicknameNolidaStuijt 27/02/2008 02:09
Black chairman of FIFA WC2010 local committee uses word 'kaffir' at media meet1
MSN NicknameNolidaStuijt 25/02/2008 00:40
Why does the British Council support hate-speech rapper Zubz in SA?2
MSN NicknameNolidaStuijt 18/02/2008 08:08
SA's Jews are leaving1
MSN NicknameNolidaStuijt 08/02/2008 04:01
VIDEO: Black Malelane traffic cop assaults unarmed white Afrikaner motorist1
MSN NicknameNolidaStuijt 19/01/2008 06:53
"I do not pose with a monkey', screams black PA to white Bethal councillor1
MSN NicknameNolidaStuijt 19/01/2008 06:46
Doné Breedt, 19, daughter of Krugersdorp magistrate, stabbed in hijackin1
MSN NicknameNolidaStuijt 17/11/2007 03:32
Afrikaans singer assaulted in Johannesburg hospital for helping elderly mom2
MSN NicknameNolidaStuijt 14/11/2007 02:29
SABC employee Alwyn Kloppers robbed by metro-cop after fake 'booze-check'1
MSN NicknameNolidaStuijt 20/09/2007 00:22
Zulu tribe threatens armed occupation of farm Uitval near Vryheid1
MSN NicknameNolidaStuijt 16/09/2007 22:03
Three accused rapists of Afrikaner vacationers in KZN near judgment day1
MSN NicknameNolidaStuijt 11/09/2007 15:18
Where do you come from white boy? asked four armed attackers Aug 23 2007 --1
MSN NicknameNolidaStuijt 27/08/2007 01:37
Teacher attack sparks outcry in Cullinan2
MSN NicknameAndyStuijt1 27/07/2007 04:30
Killing Zim livestock suspected of Foot & mouth disease was "racist' ?1
MSN NicknameAdrianaStuijt1 19/06/2007 07:51
Why are defenceless SA robbery victims tortured so often?2
MSN NicknameAdrianaStuijt1 06/05/2007 06:26
Publish a new Q'uran without hateful passages - Dutch liberal warns3
MSN NicknameAdrianaStuijt1 24/04/2007 10:12
Pattern of SA Ministers spouting hate speech5
MSN NicknameAdrianaStuijt1 09/04/2007 03:30
Asian community in Laudium targetted by armed attackers:1
MSN NicknameAdrianaStuijt1 26/02/2007 03:13
Were eight white schoolkids kicked off school bus by a 'racist driver' ?1
MSN NicknameAdrianaStuijt1 07/02/2007 21:27
Kwanzaa: is this artificial 'religion' spreading anti-white hatred worldwide?1
MSN NicknameUnveiledAJStuijt 09/01/2006 02:41
Murder accused William Kekana describes horror deaths of Drennen/Rawstone family1
MSN NicknameAndyStuijt1 02/06/2004 02:51
Is it racial abuse when Afrikaner pupil gets stabbed by a black classmate?5
MSN NicknameCensorbugbear 16/04/2004 08:40
20040314 petition to Oxfam to stop funds to terro-Landless People's Movement -1
MSN NicknameAndyStuijt1 14/03/2004 06:09
Foreign hiv-aids researchers at St Lucia attacked by racist locals1
MSN NicknameAndyStuijt1 18/02/2004 22:09
DA councillor Terry Herbst, other whites targetted by race-hate campaign in PE1
MSN NicknameAndyStuijt1 02/02/2004 23:08
Hateful words a war crime - three journalists convicted1
MSN NicknameAndyStuijt1 20/01/2004 02:22
Pretoria's name change seen as anti-Afrikaner hatred by city taxpapers1
MSN NicknameAndyStuijt1 15/11/2003 02:58
Apartheid still alive and well in SA...2
MSN NicknameWotknott 21/02/2003 19:06
20030219: Racial clash: Boys in court...1
MSN NicknameWotknott 19/02/2003 06:02
Do we really need a Ministry of Sport?5
MSN NicknameWotknott 21/11/2002 06:32
Bafana hero, mom in 'punch-up'1
MSN NicknameWotknott 11/10/2002 08:31
SA leaves 'black' conference
Bushbuckridge ANC-mayor in court for double-assassinations - Ancyl threats1
MSN NicknameNolidaStuijt 14/04/2008 12:16
20070627 Mpuma politician Thandi Motshwene assassinated at Leslie home5
MSN NicknameAdrianaStuijt1 14/04/2008 12:08
Aids-activist and Mbeki-critic Father Kieran Creagh gunned down by 8-member gang2
MSN NicknameAdrianaStuijt1 08/04/2008 06:14
Second Swazi anti-monarchy activist shot dead - Dr Gabriel Mkhumane1
MSN NicknameNolidaStuijt 03/04/2008 01:41
Accused assassin of West Rand mining executive absconds from Vereeniging court1
MSN NicknameNolidaStuijt 04/03/2008 07:40
Achitect Julian Lap executed in Parktown home - NOTHING ROBBED1
MSN NicknameNolidaStuijt 04/03/2008 03:48
Two blacks on trial for murder of Family-Violence Capt.Anna-Marie Potgieter, '061
MSN NicknameNolidaStuijt 14/02/2008 01:24
gutsy SA crime fighter Lindiwe Mthembu killed before she could testify in court1
MSN NicknameNolidaStuijt 21/01/2008 05:18
Mbeki 'assassinated and persecuted' political opponents - that's why he lost ANC1
MSN NicknameNolidaStuijt 23/12/2007 06:49
German jotelier Franz Richter, 80, assassinated, Swartkops, Hebron1
MSN NicknameNolidaStuijt 29/11/2007 03:17
Bavarian-born SA hotel-owning couple murdered execution-style in KZN3
MSN NicknameNolidaStuijt 08/11/2007 23:09
20070713 Eric Lerata, chief of Nuclear Energy Corp, killed execution-style, Pta2
MSN NicknameNolidaStuijt 08/11/2007 09:28
VIDEO - Xenophobic anger at Zulu reggae legend Lucky Dube memorial service1
MSN NicknameAdrianaStuijt1 28/10/2007 07:01
Raja Naido, councillor of Merebank KZN -- assassination remains a mystery1
MSN NicknameNolidaStuijt 20/10/2007 05:55
Was South African headmaster Nick Karvelas assassinated by a death squad?3
MSN NicknameAdrianaStuijt1 03/09/2007 04:26
Stellenbosch deputy-mayor Khulile Shubani injured in 'assassination attempt'1
MSN NicknameNolidaStuijt 30/08/2007 06:18
Pastor Musa Maluleke of Pietersburg assassinated - DJ Brian Rikhotsho charged1
MSN NicknameAdrianaStuijt1 22/08/2007 06:15
Was lynching of ANC-councllor Ntai Mokoena an assassination?3
MSN NicknameAdrianaStuijt1 13/08/2007 00:00
Were secret uranium deposits the cause of Koesterfontein lynchings?4
MSN NicknameNolidaStuijt 11/08/2007 21:17
20070715 Manie Maritz, BMW manager, assassinated in home ambush1
MSN NicknameNolidaStuijt 07/08/2007 04:03
20070806 Ian de Wet, 42, leading Afrikaner broker, found dead in BMW boot1
MSN NicknameNolidaStuijt 07/08/2007 03:59
Mugabe critic journalist Abel Mutsakani shot assassination-style July 26 20071
MSN NicknameNolidaStuijt 26/07/2007 04:57
SAs 1-million security guards can used as an army during emergencies...1
MSN NicknameNolidaStuijt 19/07/2007 05:00
20070718 Wife of presidential candidate Tokyo Sexwale escapes from hijackers1
MSN NicknameNolidaStuijt 19/07/2007 04:37
The stench of genocide in the making hangs in the SA air...2
MSN NicknameAdrianaStuijt1 28/06/2007 03:13
20070606 Alicia Cloete, 12; Edwina Wing, 18, assassinated in WCape gun attack1
MSN NicknameAdrianaStuijt1 28/06/2007 02:53
Man, 4-year-old daughter assassinated in Milnerton, Cape4
MSN NicknameAdrianaStuijt1 03/06/2007 10:45
Raped teenager murdered with her family before she could testify:1
MSN NicknameAdrianaStuijt1 20/05/2007 05:29
20070309 Raoshezaad Ali, Pakistani businessman, executed in Laudium/Pretori1
MSN NicknameAdrianaStuijt1 10/03/2007 02:57
20060107 Doulien van der Merwe, opposition party candidate, shot, Mamelodi1
MSN NicknameUnveiledAJStuijt 09/01/2006 03:33
20050123 - 46 Political assassinations in South Africa since April 2004